Akce

Zápis do mateřské školy 2018/2019 -informace

13.03.2018


Obrázek

 

Zápis do mateřské školy

U Pejska kočičky 2018/2019

    Přihlášku do mateřské školy si můžete osobně vyzvednout kterýkoliv den  (8,00 – 17,00 hod.) v MŠ U Pejska a kočičky nebo si ji stáhnout na  www stránkách :  www.msupejskaakocicky.cz Přihlášky jsou stejné pro MŠ U Pejska a kočičky, MŠ Větrník, MŠ Adélka. Vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz, cizinci povolení k pobytu, osobně přineste do mateřské školy.

 

09. 05. 2018

od 13,00 – 17,00 hod.

Zde se seznámíte se školním řádem a směrnicí vydanou ředitelem školy = Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží. Pod tímto registračním číslem , dle školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny dne 21. 05. 2018       v 8,00hod. na venkovní nástěnce MŠ a na www stránkách: www.msupejskaakocicky.

Dne 17. 05.2018 od 11,00 – 13,30 hod. má zákonný zástupce dítěte možnost nahlédnout do spisu v MŠ, kde byla žádost zaregistrována.

Pouze záporná vyrozumění budou  25.05.2018 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci.

Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky:

  

 1) do MŠ při ZŠ Letců R.A.F.   - MŠ U Pejska a kočičky

                                                         - MŠ Větrník

                                                         - MŠ Adélka

  2) do MŠ při ZŠ Komenského  - MŠ Čtyřlístek

                                                           - MŠ Sluníčko

  3) do MŠ při ZŠ Tyršova             - MŠ Růženka

                        

 

 

 

 


 


KRITÉRIA

 

·       Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

·       Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro     trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje               povinné předškolní vzdělávání

·       Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel(ka) školy při přijímání dětí    k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole z kritérií uvedených níže.

·       Přijímány budou děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT

·       K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání   (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo    po odkladu povinné školní docházky) – pro děti s trvalým pobytem nebo místem bydliště v Nymburce nebo v obci, ve které nemají žádnou mateřskou školu.

·       Místo pobytu na území města Nymburk – buď trvalý pobyt dítěte, nebo pobyt ve městě doložený nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště    v Nymburce.

·        Věk dítěte podle data narození v pořadí od nejstaršího.

·       V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených.

·       V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí                       od nejstaršího.

 

 

 

 

                                                                       

 

 


Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 325 532 092
Email: info@msupejskaakocicky.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »


Provozní doba

Po-Pá: 6.15 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 7.00 - 15.15
(ostatní oddělení)

vytvořil Patrik Michl 2cool.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 325 532 092, Email: info@msupejskaakocicky.cz