Akce

Zápis do MŠ

04.02.2020

Zápis do Mateřské školy

U Pejska a kočičky 2020/2021


    Přihlášku do mateřské školy si můžete osobně vyzvednout kterýkoliv den (8,00 – 17,00 hod.)              

  v MŠ U Pejska a kočičky nebo si ji stáhnout na  www stránkách :  www.msupejskaakocicky.cz       

Přihlášky jsou stejné pro MŠ U Pejska a kočičky, MŠ Větrník, MŠ Adélka.

Vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte

a Váš občanský průkaz, cizinci povolení k pobytu, osobně přineste do mateřské školy.

11. 05. 2020

od 13,00 – 17,00 hod.

 

    Zde se seznámíte se školním řádem a směrnicí vydanou ředitelem školy

= Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

    Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží.       

Pod tímto registračním číslem, dle školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny dne

19. 05. 2020 v 8,00hod. na venkovní nástěnce MŠ a na www stránkách: www.msupejskaakocicky.

Dne 22. 05.2020 od 10,30 – 12,00 hod. má zákonný zástupce dítěte možnost nahlédnout do spisu v MŠ,

kde byla žádost zaregistrována.

Pouze záporná vyrozumění budou  26.05.2020 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci.

   

    Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů,

    tzn. 3 přihlášky:

  

 1) do MŠ při ZŠ Letců R.A.F.   - MŠ U Pejska a kočičky

                                                         - MŠ Větrník

                                                         - MŠ Adélka

  2) do MŠ při ZŠ Komenského  - MŠ Čtyřlístek

                                                          - MŠ Sluníčko

  3) do MŠ při ZŠ Tyršova          - MŠ Růženka

                        

INFORMACE K ZÁPISU

 ·        Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let

(dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů)

·        Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,

       popřípadě má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,

      o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání

 ·       Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok,

       vychází ředitel(ka) školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole z kritérií uvedených níže.


·        Přijímány budou děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT


      KRITÉRIA

 ·        K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání

       (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo dětí po odkladu povinné školní docházky),

       pro děti s trvalým pobytem nebo místem bydliště v Nymburce nebo v obci, ve které nemají žádnou mateřskou školu.

·        Místo pobytu na území města Nymburk – buď trvalý pobyt dítěte, nebo pobyt ve městě doložený

        nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.

·        Věk dítěte podle data narození v pořadí od nejstaršího

·        Starší sourozenec/sourozenci/ jsou žáky Mateřské školy Nymburk

       (Mateřská škola Adélka, Mateřská škola Větrník, Mateřská škola U Pejska a kočičky), Letců RAF 1989

·        V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií,

        budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz