Akce

Zápis do MŠ

15.02.2019

Zápis do mateřské školy

U Pejska a kočičky

             2019/2020       

    Přihlášku do mateřské školy si můžete osobně vyzvednout kterýkoliv den (8,00 – 17,00 hod.)                 

v MŠ U Pejska a kočičky nebo si ji stáhnout na  www stránkách :  www.msupejskaakocicky.cz       

Přihlášky   jsou stejné pro MŠ U Pejska a kočičky, MŠ Větrník, MŠ Adélka.

Vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz,

cizinci povolení k pobytu, osobně přineste do mateřské školy

          13. 05. 2019

od 13,00 – 17,00 hod.

    Zde se seznámíte se školním řádem a směrnicí vydanou ředitelem školy = Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

    Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží.      

  Pod tímto registračním číslem, dle školského zákona, budou přijaté děti zveřejněny dne 23. 05. 2019 v 8,00hod.

na venkovní nástěnce MŠ a na www stránkách: www.msupejskaakocicky.

Dne 24. 05.2019 od 10,30 – 12,00 hod. má zákonný zástupce dítěte možnost nahlédnout do spisu v MŠ,

kde byla žádost zaregistrována. Pouze záporná vyrozumění budou  28.05.2019

odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci.

    Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky:

  

 1) do MŠ při ZŠ Letců R.A.F.   - MŠ U Pejska a kočičky

                                                    - MŠ Větrník

                                                    - MŠ Adélka

  2) do MŠ při ZŠ Komenského  - MŠ Čtyřlístek

                                                    - MŠ Sluníčko

  3) do MŠ při ZŠ Tyršova          - MŠ Růženka

                        

  INFORMACE K ZÁPISU

 

·       Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

·       Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě

má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání

·       Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel(ka) školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole z kritérií uvedených níže.

·       Přijímány budou děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT


KRITÉRIA

·       K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání 

·       (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – pro děti s trvalým pobytem nebo místem bydliště v Nymburce nebo v obci, ve které nemají žádnou mateřskou školu.

·       Místo pobytu na území města Nymburk – buď trvalý pobyt dítěte, nebo pobyt ve městě doložený nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.

·        Věk dítěte podle data narození v pořadí od nejstaršího.

·       V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených.

·       V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího.

 

 

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.15 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz