Dokumenty

Adaptační program

S Adaptační program (formát *.doc Pro MS Word; velikost: 35kB)

Školní řád MŠ

S Školní řád MŠ (formát *.docx Pro MS Word; velikost: 47kB)

Školní vzdělávací program

Žádost o přijetí

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 IČO 70926298 Číslo jednací …………….. Registrační číslo................... Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od……….......................... a) ☐ k celodenní docházce b) ☐ k polodenní omezené docházce od…………do……….hod. v právním subjektu ZŠ a MŠ Letců R.A.F. jsou tři mateřské školy, jako 1. 2. 3. preferuji ☐ MŠ U Pejska a kočičky ☐ MŠ Adélka ☐ MŠ Větrník Žádost jsem současně podal(a) i do jiných MŠ v Nymburce a uvádím preferenci všech MŠ v Nymburce, kde byla žádost podána……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. Jméno a příjmení dítěte Datum a místo narození Národnost Státní příslušnost Rodné číslo Zdravotní pojišťovna Trvalé bydliště Jméno a příjmení matky Trvalé bydliště Telefon, e-mail Jméno a příjmení otce Trvalé bydliště Telefon, e-mail Jméno a příjmení sourozenců dítěte Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k předškolnímu vzdělávání bude vyřizovat jeden zákonný zástupce Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………… Doručovací adresa:………………………………………………………………………………………….. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 1. Beru na vědomí, že v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, máme jako zákonní zástupci svého dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Beru na vědomí, že seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim je možné dne 28.5.2024 od 10,30 do 12,00hod. v budově školy po celou dobu řízení po telefonické domluvě s vedoucí MŠ. 2. Beru na vědomí, že MŠ zpracovává osobní údaje dětí jako svou právní povinnost (§ 28 zákona č. 561/2004 Sb.). Mateřské škole dávám svůj souhlas k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření. Od 25.5.2018 se zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 3. Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů, které ovlivní přijetí dítěte do MŠ, můžu způsobit dodatečnou změnu při rozhodování o přijetí s ohledem na stanovená kritéria pro školní rok 2024/2025 4. Beru na vědomí, že dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení 5. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámila s kritérii pro přijetí dětí a se školním řádem MŠ. 6. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl poučen o průběhu správního řízení.. Potvrzuji a zavazuji se, že budu včas hradit poplatky spojené s předškolním vzděláváním a oznámím každou změnu, která souvisí s osobními údaji a která by měla vliv na zdravotní stav dítěte a jeho docházku do mateřské školy. 7. Připojuji vyjádření lékaře o zdravotním stavu a řádném očkování dítěte……………………………… VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE: (odpovídající zaškrtněte) 1. ☐ Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy. 2. ☐ Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti: ☐ zdravotní ☐ tělesné ☐ smyslové ☐ jiné Jiná závažná sdělení o dítěti ________________________________________________________ Souhlasím s možností účasti dítěte na akcích školy-plavání, škola v přírodě, výlety, bruslení ☐ANO☐NE POTVRZENÍ PEDIATRA O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Dítě ☐ JE řádně očkované ☐ není řádně očkované, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ☐ NENÍ řádně očkováno z jiných důvodů a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. ☐ jedná se o dítě, které má povinnou předškolní docházku a nemusí být řádné očkované V ……………………. dne ………… Razítko a podpis lékaře 8. Připojuji doporučení školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře – pouze v případě zdravotního postižení dítěte DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO ODBORNÉHO LÉKAŘE Doporučuji dítě se speciálními vzdělávacími potřebami k integraci do MŠ. V………………..dne………………….. Razítko a podpis pracovníka ŠPZ nebo lékaře 9. Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl seznámen a souhlasím. V……………… dne …………….…………...Podpis zákonného zástupce dítěte: ………………………………….. Žádost přijata dne …………………☐ osobně ☐ poštou ☐ datovou schránkou ZŠ ………………………………….. podpis vedoucí MŠ Přihláška ke stravování Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, vždy se zde stravuje (dle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) a proto se zavazuji, že budu pravidelně a včas platit zálohu stravného na účet ZŠ a MŠ Nymburk Letců R.A. F. Jméno a příjmení dítěte - strávníka Datum narození Bydliště Rozsah stravování ☐ celodenní ☐ polodenní Jméno a příjmení matky Trvalé bydliště Telefon, e-mail Jméno a příjmení otce Trvalé bydliště Telefon, e-mail V …………………. dne……………….. Podpis zákonného zástupce ………………………..
Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz