Přijímání dětí

Termín přijímacího řízení stanovil ředitel školy pro školní rok 2017/18 na 3.5.2017, náhradní termín 10.5.2017.  Veřejnost je informována prostřednictvím www stránek školy, městského rozhlasu a tisku. Na základě přijímacího řízení se děti přijímají k začátku školního roku, pokud je v MŠ místo, mohou se děti přijímat i v průběhu školního roku.

O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů. Rodiče jsou informováni o přijetí a nepřijetí na venkovních nástěnkách v MŠ  a na www.msupejskaakocicky.

Proti tomuto rozhodnutí mohou do 15 dnů ode dne doručení podat rodiče odvolání prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Přijímání dětí do MŠ se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. a Vyhláškou č. 14/2005 Sb.

·     Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

·       Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání

·       Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel(ka) školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole z kritérií uvedených níže.

·       Přijímány budou děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT.

 

      Kritéria přijímání dětí :

 1)     K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti po odkladu povinné školní docházky) .

2)     Místo pobytu na území města Nymburk – buď trvalý pobyt dítěte, nebo pobyt ve městě doložený nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.

3)     Věk dítěte podle data narození v pořadí od nejstaršího .

4) V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího .

 

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 325 532 092
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »


Provozní doba

Po-Pá: 6.15 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 7.00 - 15.15
(ostatní oddělení)

vytvořil Patrik Michl 2cool.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 325 532 092, Email: adamcovahana.nbk@email.cz