Obecné informace o zpracování osobních údajů

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p. o., IČO: 70926298 (dále jen ZŠ a MŠ Nymburk): je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků v předškolní a základní vzdělávací soustavě.
V rámci zajišťování svých činností provádí ZŠ a MŠ Nymburk, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímání do všech ročníků vzdělávání
 • Zajištění předškolního a základního vzdělávání
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Poskytování poradenských služeb ve školách
 • Zajištění školního stravování
 • Evidence čtenářů školní knihovny
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace ZŠ a MŠ Nymburk
 • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví ZŠ a MŠ Nymburk
 • Smlouvy, objednávky služeb

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:

V rámci akcí (např. Jarmark, školní olympiády, soutěže atd..) pořádaných ZŠ a MŠ Nymburk budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZŠ a MŠ Nymburk nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u ZŠ a MŠ Nymburk nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u ZŠ a MŠ Nymburk jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Petr Černohous, Dis

Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, 28802

tel.: 727 983 547, 325 501 309, email: poverenec@meu-nbk.cz

 

Kontat

MS "U PEJSKA A KOČIČKY"
Karla Čapka 1968
288 03 Nymburk

Telefon: 603 846 343
Email: adamcovahana.nbk@email.cz

Všechny kontakty a telefonní čísla naleznete v sekci Kontakty

V případě dalších informací a dotazů nás můžete kontaktovat také prostřednictvím
kontaktního formuláře »

Provozní doba

Po-Pá: 6.00 - 17.00
(v oddělení kočička)

Po-Pá: 6.30 - 15.30
(ostatní oddělení)

vytvořily Eskolky.cz
© 2010 Mateřská školka U pejska a kočičky - dítě si hraje a poznává svět
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk, Tel.: 603 846 343, Email: adamcovahana.nbk@email.cz